Menu Sluiten

Algemene Ledenvergadering 17 april 2024

Graag nodigen wij onze leden uit voor een tweetal Algemene Ledenvergaderingen (ALV) op 17 april 2024.
Start 1e vergadering: 19:30 uur (Zaal is open vanaf 19.15 uur.)
Start 2e vergadering: 19:45 uur
Locatie: Baken Stad (Rooseveltweg 5), waar ook de lessen worden gegeven.

Nieuwe statuten

Tijdens de ALV zal er gestemd worden over nieuwe statuten. Dat kan alleen als er tijdens de ALV tenminste twee derde van de leden aanwezig of via een volmacht vertegenwoordigd is. Mocht dit aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan moeten wij binnen 4 weken een nieuwe ALV beleggen waarbij we alsnog over de nieuwe statuten kunnen stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onze huidige statuten beletten ons niet op die nieuwe ALV nu al uit te schrijven, vandaar dat wij deze nu al aankondigen.

Mocht de twee derde van de leden aanwezig of via een volmacht vertegenwoordigd zijn, dan gaan we door met de vergadering en zal de tweede ALV worden geannuleerd.
Is het aantal van twee derde van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal de vergadering terstond worden gesloten. Om 19:45 uur zal dan de tweede aangekondigde ALV worden geopend met in principe dezelfde agenda. Op deze wijze kunnen we op 17 april hoe dan ook stemmen over de nieuwe statuten.

Bestuursleden blijven nodig om te overleven als vereniging!

Zoals elk jaar treden een of meerdere bestuursleden af conform het rooster van aftreden. Niet elk aftredend bestuurslid is herkiesbaar voor een volgende termijn.
Dit jaar hebben we behoefte aan een bestuurslid en/of coördinator opleidingen. Daarnaast kunnen we extra ondersteuning in het bestuur goed gebruiken, reden om ook te zoeken naar een algemeen bestuurslid.

Invulling van vacatures is nodig om de vereniging draaiende te houden. Met voldoende bestuursleden kunnen de taken beter verdeeld worden. Dit raakt dus iedereen die belang heeft bij een geldig diploma. Daarom een dringende oproep, meld je aan als kandidaat. Kandidaatstelling bij voorkeur voor 10 april. Als je nieuwsgierig bent naar de functieomschrijving, klik dan op een van de links in je persoonlijke uitnodiging.

Voor de kascommissie zoeken we een lid voor 2 jaar en een reservelid

De kascommissie bestaat uit 2 leden en een reserve lid. Deze commissie controleert in 2025 de jaarrekening van 2024 en adviseert de ALV over het al dan niet dechargeren van de penningmeester voor de boekhouding en het bestuur voor het door hen gevoerde (financiële) beleid. De tijd die zo’n controle kost is in principe 1 avond. Aanmelden als kandidaat gaat bij voorkeur via de secretaris en anders op de ALV zelf.

Jaarstukken

Via de link in je persoonlijke uitnodiging kun je alle stukken voor deze vergadering downloaden. We hebben ze samengevoegd tot 1 document, zodat je alles hebt: agenda, notulen vorige ALV (18-04-2023), jaarverslag 2023, jaarrekening 2023 (met toelichting), begroting 2025 (met toelichting), inventarislijst, verslag kascommissie, nieuwe statuten en gedragscode. Het document is een PDF en kan met de gratis reader geopend worden.

Geef een volmacht als je verhinderd bent

Als je verhinderd bent om de ALV zelf bij te wonen, kun je een ander lid machtigen om jouw stem te laten horen. Vul het machtigingsformulier in. Je gemachtigde geeft het formulier af aan de secretaris tijdens de ALV of je stuurt het vooraf op via secretariaat@ehboalmere.nl. Het formulier kun je downloaden via de link in je persoonlijke uitnodiging.