Menu Sluiten

ALV op 20 mei 2022

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 10 mei 2022.
Start: 19.30u (Zaal is open vanaf 19.20 uur.)
Locatie: Baken Stad (Rooseveltweg 5), waar ook de lessen worden gegeven. 

Waarschuwing vooraf: hoewel de meeste maatregelen rondom COVID-19 ondertussen tot het verleden behoren, is Corona nog niet weg. Indien je klachten hebt die bij Corona passen – zoals verkoudheid, koorts, benauwdheid, etc. – doen dan een zelftest. En zelfs als die negatief is vinden wij het veiliger dat je niet naar de ALV komt – machtig in dat geval iemand om namens jou je stem uit te brengen, zo gaat je stem toch niet verloren. Gebruik daarvoor dit formulier.

Verder het dringende verzoek om geen parfum of andere luchtjes te gebruiken. Dit vanwege mogelijke allergische reacties bij een of meerdere aanwezige leden.

Meerdere bestuursleden nodig om te overleven als vereniging!
Deze ALV wederom belangrijk, er zijn meerdere bestuursfuncties vacant:

  1. Voorzitter
  2. Coördinator Opleidingen (liefst 2 personen)
  3. Coördinator Evenementen

Invulling van deze vacatures is nodig om de vereniging draaiende te houden. Met voldoende bestuursleden kunnen de taken beter verdeeld worden. Dit raakt dus iedereen die belang heeft bij een geldig diploma!
Daarom een dringende oproep, meld je aan als kandidaat via dit mailadres. Kandidaatstelling kan tot 10 mei a.s.! Als je nieuwsgierig bent naar de functieomschrijving, klik dan op de link van de betreffende functie.

Voor de kascommissie zoeken we een lid voor 2 jaar en een reservelid
De kascommissie bestaat uit 2 leden en een reservelid. Deze commissie controleert in 2023 de jaarrekening van 2022 en adviseert de algemene vergadering over het al dan niet dechargeren van de penningmeester voor de boekhouding en het bestuur voor het door hen gevoerde (financiële) beleid. De tijd die zo’n controle kost is in principe 1 avond. Aanmelden als kandidaat gaat bij voorkeur via de secretaris en anders op de ALV zelf nog.

Via de link in de mail die je hebt ontvangen, kun je alle stukken voor deze vergadering downloaden. We hebben ze samengevoegd tot 1 document, zodat je alles hebt: agenda, notulen vorige ALV (16-10-2021), jaarverslag 2021, jaarrekening 2021 (met toelichting), begroting 2023 (met toelichting). Het document is een pdf en kan met de gratis reader geopend worden.
 

Let op: Als je verhinderd bent om de ALV zelf bij te wonen, kun je een ander lid machtigen om jouw stem te laten horen. Vul het machtigingsformulier in. Je gemachtigde geeft het formulier af aan de secretaris tijdens de ALV of je stuurt het op via de e-mail.
Vul je het formulier digitaal in, dan kun je het ook digitaal ondertekenen. Je moet dan wel een digitale handtekening hebben. Die kun je zelf aanmaken aan de hand van deze handleiding.

Herhalingslessen EHBO

Na de zomervakantie starten we weer met de herhalingslessen EHBO. Zoals gebruikelijk zijn deze lessen in september, oktober en november. Daarmee heeft iedereen eind november weer al zijn of haar EHBO-kennis en -vaardigheden kunnen bijhouden en kun je handelen als er wat gebeurt. Wat we in de lessen gaan doen vind je globaal hieronder.

septemberLes 4: wonden
oktoberLes 5: mentale hulpverlening
novemberLes 6: ziektebeelden en letsels van hart en longen


Zolang de regels rondom COVID-19 het toelaten vinden de lessen in september en oktober fysiek plaats op Het Baken in Almere-Stad. De lessen in november willen we vanwege de kortere dagen weer digitaal geven.

Let op: de 4e les van elke maand is primair voor de risico-groep en vindt elke keer digitaal plaats.

Momenteel zijn de docenten weer druk bezig om een goede invulling aan de lessen te geven. Les 5 gaan we doen in samenwerking met Stip Almere, een steun- en adviespunt voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De data staan al wel op de website, de inschrijving staat open vanaf 1 juni.

Let op: les 5 dient ook gevolgd te worden door de mensen die alle lesstof op 1 dag krijgen. Dit zijn de zaterdaggroepen!

We hebben dit jaar overigens 3 zaterdaglessen georganiseerd, de laatste zal in september plaatsvinden. Alle groepen zijn/waren volgeboekt. De docenten en de coördinator opleidingen zullen deze lessen eind van dit jaar samen met het bestuur evalueren. We kijken daarbij ook hoe we in 2023 invulling zullen geven aan de herhalingslessen. We willen daarmee alle leden een zo passend mogelijk aanbod doen om het EHBO-diploma geldig te kunnen houden.

Met betrekking tot vooral de zaterdaglessen willen we wel alvast benadrukken dat iedereen ZELF VERANTWOORDELIJK is voor het volgen van die herhalingslessen en daarmee te laten zien dat je competent bent. Alleen zo hou je je diploma geldig. Wees je bewust dat je, wanneer je om welke reden dan ook een alles-in-1-les niet kunt bijwonen, je alsnog de reguliere avondlessen moet volgen. Je moet je daarvoor ZELF INSCHRIJVEN. Het is niet de verantwoordelijkheid van de docent, de coördinator opleidingen of het bestuur om het probleem van het niet deelnemen aan een alles-in-1-dag op te lossen. Uiteraard proberen we voor iedereen voldoende mogelijkheden te bieden, maar je moet er zelf ook wat voor doen!

Mocht je suggesties hebben voor de herhalingslessen in 2023, zowel organisatorisch als op gebied van inhoud, mail deze dan naar de coördinator opleidingen. Alvast bedankt.